Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012

ΓΕΩΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ( Μια άλλη πρόταση ) Από το νεώτερο ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Νεώτερος ΑΤΛΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έκδοσις : ΔΙΟΝ. & ΒΑΣ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, Στοά Νικολούδη 10 ΑΘΗΝΑΙ ). Λαμβάνουμε τα εξής στοιχεία για την ποσοστιαία κατανομή του Ελληνικού εδάφους. Διαβάζουμε : « Το έδαφος της Ελλάδος είναι ως επί το πλείστον επικλινές και πετρώδες. Εξ αυτού καλλιεργείται μόνον το 30%. Το 41% είναι βοσκότοποι και όρη. Το 21% δάση, 2% λίμνες και 6% κατωκημέναι περιοχαί » Σύνολο επιφάνειας εδάφους : 131.541 τετραγωνικά χιλιόμετρα (τ.χ.) Αν λάβουμε ( με βάση τα ανωτέρω στοιχεία ) το ποσοστό 6% του κατοικημένου εδάφους και αν αυθαίρετα δεχθούμε ( υπόθεση εργασίας ) ότι εκ του 6% το 3% είναι δρόμοι, πλατείες, πάρκα, εκκλησίες, σχολεία και γενικώς δημόσια κτίρια κ.τ.λ. Τότε το υπόλοιπο 3% ( 6%-3% = 3% ) θα πρέπει να είναι έδαφος κτισμένο πού κατοικείται. Αυτό το κτισμένο έδαφος θα πρέπει να έχει κτίρια : ισόγεια, μονώροφα, δυώροφα, τριώροφα κ.τ.λ. Εδώ θα κάνουμε δύο υποθέσεις : ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ: Αν, με τα σημερινά πάντα δεδομένα, ο μέσος όρος ( Μ.Ο. ) των κτισμάτων είναι ΜΟΝΩΡΟΦΑ, δηλαδή ισόγειο και ένας όροφος, δηλαδή δύο επίπεδα ( 2 ). ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ: Και ότι ο Μ.Ο. των κτισμάτων είναι ΔΥΩΡΟΦΑ, δηλαδή ισόγειο, και δύο όροφοι, δηλαδή τρία επίπεδα (3 ). Με βάση τα παραπάνω πού αναφέραμε, κάμουμε τους εξής απλούς υπολογισμούς : Σύνολο επιφανείας Ελληνικού εδάφους 131.541 τ.χ. Το 3% του κατοικούμενου εδαφικού χώρου θα είναι : 3% * 131.541 τ.χ. = 3946,23 τετ. χιλ. ή χάριν απλοποίησης το στρογγυλοποιούμε σε :3946τ.χ. Αν τώρα δεχθούμε κατά την ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ εργασίας πού κάναμε ότι ο Μ.Ο. ύψους των κτισμάτων είναι 2, τότε θα έχουμε 2 * 3946 τ.χ. = 7.892 τ.χ. Επειδή 1 τετ. χιλιομ. Ισούται με 1.000.000 τετρ. Μετρ. Θα έχουμε 7.892 τ.χ. * 1,000.000 τετρ. Μετρ. = 7.892.000.000 τετρ.μετρ. Αν δεχθούμε ότι φορολογούμε το κατοικημένο έδαφος κατά μέσο όρο (Μ.Ο ) με 20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο θα λάβουμε : 7.892.000.000 τετρ. Μετρ. * 20 ευρώ =157.840. 000.000 Ευρώ ή στρογγυλοποιούμενο επί έλαττον 157 Δις ΕΥΡΩ. Ετησίως ------------------------------------ Αν δεχθούμε την ΔΕΥΤΕΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ (πάντα ως υπόθεση εργασίας ) δηλαδή ότι ο Μ.Ο του ύψους των κτισμάτων είναι 3, τότε θα έχουμε : 3946 τ.χ. * 3 = 11.838 τ.χ. ή 11.838 τ.χ. * 1.000.000τετρ.μέτρα =11.838.000.000 τετρ. Μέτρα. Αν επίσης δεχθούμε ότι φορολογούμε το κατοικημένο έδαφος με Μ.Ο. 20 Ευρώ ανά τετράγ. Μέτρο θα έχουμε : 11.838.000.000 *20 ευρώ = 236.760.000.000 Ευρώ. Στρογγυλλοποιημένα δε επί έλαττον είναι 236 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ετησίως. Όλο το παραπάνω σκεπτικό ως υπόθεση εργασίας προς διερεύνηση . Αυτό το υπογραμμίζουμε. Ανακεφαλαιώνοντας : το Δημόσιο Ταμείο (fiscus ) θα εισπράξει ετησίως : για μεν την 1η περίπτωση 157 Δις Ευρώ, για δε την 2η περίπτωση 236 Δις Ευρώ. ----------------------- ----------------------- Παράδειγμα εφαρμογής : Έστω ότι τριμελής οικογένεια διαμένει σε διαμέρισμα ή γενικώς κτίσμα, επιφανείας 100 τ. μ. ( με ή χωρίς κήπο ), τότε με βάση τον Μ.Ο. φορολογίας 20 Ευρώ θα πληρώσει ετησίως φόρο 100*20= =2000 Ευρώ και ουδέν έτερον. Διευκρινήσεις : Επειδή τα κατά την υπόθεσή μας ποσά πού δύναται να εισπράξει το Κρατικό Ταμείο ( fiscus ) υπερκαλύπτουν τις δαπάνες του Κράτους στο σύνολό τους, επομένως , δεν χρειάζεται καμιά περαιτέρω επιβάρυνση των πολιτών, κατά συνέπειαν όλοι οι υπάρχοντες φόροι, τέλη, κ.τ.λ. θα πρέπει να καταργηθούν. Ενδεικτικά, θα καταργηθούν εντελώς : Φόροι υγρών καυσίμων, κατάργηση Φ.Π.Α. εφ’ όλων των αγαθών και υπηρεσιών, φόρος ακίνητης περιουσίας, φόρος μισθωτών υπηρεσιών, φυσικών και νομικών προσώπων, φόρος κληρονομιών, φόρος επί κερδών εξ΄ ενοικίων, καλλιεργιών , και γενικώς εισοδημάτων οποθενδήποτε προερχομένων. Γενικώς, δια του παραδείγματος της τριμελούς οικογενείας πού διαμένει σε 100 τετρ. Μέτρα και πληρώνει ετήσιο φόρο 2000 ευρώ, περιλαμβάνονται όλες οι τάξεις των πολιτών π.χ. εργάτες, υπάλληλοι, επιστήμονες, επιχειρηματίες γενικώς. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα 20 ευρώ ανά τετρ. μέτρο είναι μέσος όρος, ως μία πρώτη προσέγγιση, οίκοθεν νοείται ότι η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο θα διαφέρει από περιοχή σε περιοχή με βάση μία κλίμακα, με γνώμονα την δικαία κατανομή. Επιπροσθέτως να επισημανθεί ότι καλλιεργήσιμος γή δεν φορολογείται , ούτε υπάρχει φορολογία, πλέον, επί παντός αγαθού Οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες θα καταβάλουν φόρο ανάλογα με το εμβαδόν πού χρησιμοποιεί η επιχείρηση, όπως και τα εμπορικά καταστήματα κ.τ.λ. Κατά το σκεπτικό μας δεν φορολογείται η εργασία, μόνον φορολογείται η επιφάνεια του χώρου πού χρησιμοποιείται. Ενδεχομένως, και πρέπει, να υπάρξουν αντιρρήσεις και πολλά ερωτήματα. Αυτά προς διερεύνηση και εξέταση. Όλα προς συζήτηση, όχι όμως apriori απόρριψη. Αυτό νομίζω είναι αντιεπιστημονικό. Όπως θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν όχι το ποίος το λέει ( γράφει ) αλλά το τι λέει (τι γράφει) « ού το όνομα αλλά το πράγμα » αρχαία ρήσις. Όλοι είμαστε επικριτές των όσων κακών συμβαίνουν, αλλά εκτός από τις αρνητικές διαπιστώσεις δεν αναφερόμαστε και στο δέον γενέσθαι, Δεν έχουμε προτάσεις, δεν προτείνουμε λύσεις- ιδέες. Η επερχόμενη πνευματική επανάσταση πρέπει να είναι ‘ πάνοπλη’ με νέες προτάσεις. Επαναλαμβάνω, και πάλι, η παρούσα πρόταση, τίθεται προς εξέταση. Πλήρης ανάπτυξης της πρότασης αυτής, σε σχετική εργασία μου. Την πρότασή μου αυτή έχω αναρτήσει προ πολλού χρόνου στον ιστότοπο μου ( blog ) http:// www. Christathan.blogspot.com με τον τίτλο ‘Η ΓΗ ΜΑΣ ’ στις 21 Μαρτίου 2011 και στις 30 Ιανουαρίου 2012 και παλαιότερα. Πρέπει να επαναλάβω, ότι η υπάρχουσα οικονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση, αν και δημιουργήθηκε τεχνητά από τους παγκόσμιους απατεώνες κακοποιούς τοκογλύφους, πού είναι όργανα εκείνων πού θέλουν την παγκόσμια κυριαρχία, έν τούτοις και παρά την θέληση τους, έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες για μια Νέα Παλιγγενεσία, για μια Μεγαλειώδη Πνευματική ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. Τώρα χρειάζονται νέες ιδέες για να αλλάξουν όλα στην Πατρίδα μας και να ελευθερωθούμε δια παντός. Χρίστος Α Αθανασόπουλος e-mail : athanachristos @ gmail.com blog : christathan. Blogspot.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου