Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

< Ο Έλλην εγεννήθη κατά θείαν πρόνοιαν διδάσκαλος τής ανθρωπότητος. Τούτο τό έργον εκληρώθη αυτώ. Αύτη η αποστολή αυτού. Αύτη η κλήσις αυτού εν τοίς έθνεσιν > ( Άγιος Νεκτάριος, 90 χρόνια από τήν κοίμησή του )

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ
<.... και ποιήσας φραγγέλιον
εκ σχοινίων πάντας εξέβαλεν εκ
του ιερού, τα τε πρόβατα και
τούς βόας, και των κολλυβιστών
εξέχεε το κέρμα και τας τραπέ-
ζας ενέτρεψε > ιωαν. Β', 15
 1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (εθνικοποίηση )
 2. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ.
 3. ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
Οι ιδιωτικοί τραπεζίτες είναι ο βραχίονας τών δημιουργών της παγκόσμιας κυβέρνησης.

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

.. ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΑ

Η μεγαλύτερη λεηλασία πού έγινε στήν πατρίδα μας, από ανάξιους πολιτικούς ( διαχρονικά ) είναι η αρπαγή τού πλούτου των ασφαλιστικών μας ταμείων, κύριας καί επικουρικής ασφάλισης, αυτή κλιμακώθηκε συνοπτικά ώς εξής :

 1. Από τό 1946 οι καταθέσεις των ταμείων μας στήν
Τράπεζα της Ελλάδος ήταν χωρίς τόκο. Μετά από
μεγάλο χρονικό διάστημα, με αγώνες δεκαετιών,
δώσανε ένα επιτόκιο γλίσχρο.
  1. Τα αποθεματικά των ταμείων τα διέθεταν, 'οπως
νομίζανε, για την ανάπτυξη της οικονομίας
( βιομηχανίες κ.τ.λ. ) ενώ έπρεπε η οικονομία να
χρηματοδοτηθεί από τα κεφάλαια της Τραπέζης
Ελλάδος ( εκδοτικό προνόμιο ), όμως αυτό δέν
έγινε διότι, υποβολιμαία οι ξένοι επικυρίαρχοι
έλεγαν στούς δικούς μας πολιτικούς κουφιοκεφα-
λάκιδες ότι πρέπει να μήν γίνεται πιστωτική
επέκταση γία τον φόβο πληθωριστικών πιέσεων,
λές καί οι δικοί μας <φωστήρες > δέν μπορ-
ρούσαν να ελέγξουν, αν ήθελαν, τον πληθω-
ρισμό, όπως π.χ. Με την ποσοτική θεωρία
( I. Fisher )*
3.To αποκορύφωμα της κλοπής των ταμείων μας
έγινε με τα δομημένα ομόλογα ( πατέντα των
απατεώνων της παγκόσμιας διακυβέρνησης )
4.Τα κεφάλαια των ταμείων μας τα καταβάλαμε
εμείς καί αυτά είναι ο δικός μας κόπος. Με
ποιό δικαίωμα α) διορίζουν οι πολιτικοί τούς
προέδρους των ταμείων μας και όχι εμείς ;
β) με ποιό δικαίωμα παίρνουν τα χρήματα τού
κόπου μας και τα δίνουν σε κουρελόχαρτα
( τα δομημένα ομόλογα ) και άλλα πολλά ;
Κατά Νοέμβριο του 2003 είχα κάμει μία πρόταση γιά το πρόβλημα των ελλειμματικών ασφαλιστικών ταμείων και είχε δημοσιευθεί στό συνδικαλιστικό μας περιοδικό < Ναυτιλιακός- Τουριστικός > ένθετο < Μαχόμενος > αριθ. Τεύχους 13 ( Νοεμβριος- Δεκέμβριος 2003 ).
H πρόταση μου, τότε, ήταν να ιδρυθεί Τράπεζα με την επωνυμία < Τράπεζα Κοινωνικών Ασφαλίσεων > (Τ.Κ.Α. ) με κεφάλαια των ασφαλιστικών μας ταμείων πού θά λειτουργούσε με αντίληψη και μεθοδολογία απόλυτα ιδιωτικό- οικονομική. ( άν και θά έπρεπε η κρατική, τότε, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΕΤΕ) να ήταν των ασφαλιστικών ταμείων τών εργαζόμενων και όχι σε χέρια ξένων πού είναι τώρα >
Δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες της προτάσεως μου εκείνης (τότε δεόντως είχε αναλυθεί ) αλλά θα αναφέρω ότι, ως σκεπτικό και φιλοσοφικό υπόβαθρο είχε την ανακύκλωση της παραγωγής πλούτου εκ της εργασίας πρός την εργασία. Διότι, νομίζω ότι τα υπάρχοντα προβλήματα, όπως και το ασφαλιστικό, είναι απότοκα ενός άδικου και ανήθικου επιβληθέντος, από τούς παγκοσμιοποιητές, κεφαλαιοκρατικού συστήματος. Επομένως και ο συντελεστής της εργασίας ( εργαζόμενοι ) θα πρέπει εκμεταλλευόμενοι το υπάρχον σύστημα ( το οποίο όμως τώρα καταρρέει ) να ανακυκλώση τόν παραγόμενον εκ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ πλούτο πρός την ΕΡΓΑΣΙΑ. Τώρα βέβαια η επερχόμενη πνευματική επανάσταση ιδεών θα δώση τις πρέπουσες λύσεις και σε αυτό το ζωτικό της εργασίας πρόβλημα*I. FISHER : Διάσημος οικονομολόγος ( ποσοτική θεωρία με βασική εξισωση M V = P T )

Επεξήγηση γιά τούς ενδιαφερόμενους :
Μ=συνολική ποσότητα χρήματος
V= ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος
Τ= ο συνολικός όγκος των συναλλαγών
P= το γενικό επίπεδο των τιμών


Χρίστος Α.Αθανασόπουλος
Πρώην συνδικαλιστής

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ

< εί εθεώρεις κλέπτη, συνέτρεχες
αυτώ, καί μετά μοιχού τήν μερί-
δα ετίθεις >
ψαλμός 49,στιχ. 18

Μετά τό τέλος τού Β΄ παγκοσμίου πολέμου, καί στήν συνέχεια μέ τίς εθνίκες περιπέτειες (πείνα, εμφύλιος, καταστροφές ) πού πέρασε η πατρίδα μας, διαμορφώθηκε μέσα στόν λαό, σιγά-σιγά μιά ατομιστική καί εγωκεντρική νοοτροπία πού εδεχομένως νά τήν δημιούργησε η στέρηση καί η ανάγκη. Πρό πάντων όμως οι εξωτερικές επιδράσεις πού δέχτηκε η πατρίδα μας. Η λαική, κατά μεγάλο ποσοστό, συνείδηση έχασε τίς Ελληνικές-ορθόδοξες χριστιανικές αρχές, καί διολίσθησε σέ ατραπούς ξένες πρός τίς παραδόσεις μας καί τίς πάγιες ηθικές μας χριστιανικές αξίες, καί έγινε επιρρεπής σέ αλλότρια ήθη. Σήμερα τό αποτέλεσμα της μακράς αυτής αλλοίωσης τού κοινωνικού ψυχισμού από τίς ξένες επιρροές των ξενόφερτων καί βεβαίως υποβολιμαίων προτύπων είναι πλέον εμφανής. Αυτό φαίνεται καί εκδηλώνεται σέ όλες τίς εκφάνσεις της κοινωνικής μας συμπεριφοράς πού διατρέχει όλο σχεδόν τό συνολικό υποσυνείδητο τού λαού. Αποτέλεσμα όλων αυτών τών κοινωνικών διεργασιών, είναι η εκδήλωση μιάς ευρείας έκτασης αναξιοκρατίας πού διαχέεται σχεδόν σέ όλο τό κοινωνικό σώμα, σε αρχές καί πολίτες, από κεντρική εξουσία μέχρι τό τελευταίο κρατικό όργανο. Οι περισσότεροι είναι αναξιοκράτες. Όλα αυτά είναι διαπιστώσεις μίας σημερινής αντικειμενικής πραγνατικότητας. Όμως το ζητούμενο πού πρέπει να μας προβληματίσει είναι το Δέον Γενέσθαι. Δέν πρέπει να περιορίζουμε τις σκέψεις μας μόνο σε διαπιστώσεις τών σημερινών δρώμενων αλλά να αναχθούμε σε πμευματικές βαθμίδες γιά να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις, με την βοήθεια τού Θεού, στα πολύπλοκα προβλήματα πού έχουμε μπροστά μας: ηθικά, κοινωνικά, εργασιακά, οικονομικά αλλά πρό πάντων καί υπαρξιακά. Τό έχω ξαναγράψει καί θά το επαναλάβω καί τώρα :
ΣΚΕΠΗ ΜΑΣ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ. Ο ευαγγελικός χριστιανικός λόγος δίνει την λύση όλων των προβλημάτων.
Νέο πολιτικο-οικονομικό σύστημα με θεμέλιο το Ευαγγέλιο του ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ.
 1. Κατάργηση των ιδιωτικών τραπεζών
 2. Κατάργηση της εμπορίας τού χρήματος με την κατάτγηση του ΤΟΚΟΥ.
< Τό αργύριον αυτού ουκ έδωκεν επί τόκω καί δώρα επ΄αθώοις ουκ έλαβεν, ο ποιών ταύτα ού σαλευθήσεται εις τον αιώνα. > ψαλμός 14 στιχ. 5
Πνευματική επανάσταση – Νέο σύστημα φορολογίας. Όλα θα αλλάξουν καί η Ελλάδα μας θα ελευθερωθεί απο την χούντα της επαίσχυντης τρόικας, όλοι αυτοί πού μας εξουσιάζουν θα εξαφανισθούν θα < ξηρανθούν > καί θα απαλλαγούμε πλέον διά παντός από το άγος των παγκοσμιοποιητών της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Θά ξηρανθούν όπως η ξηρανθείσα συκή.
< ....καί λέγει αυτή, μηκέτι εκ σού καρπός γένηται είς τον αιώνα, καί εξηράνθη παρά χρήμα η συκή. > Ματθ. Κα' στιχ. 18

Η ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΟΡΓΑ.

Επομένως : Θαρσείν χρή.


ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΩΡΗΣΗ

Κατά μήνα Μάρτιο του 2010 είχα διατυπώσει, επί του οικονομικού προβλήματος της χώρας, και για την σωτηρία της πατρίδος μας, τά ακόλουθα :
Δέον γενέσθαι
 1. Στάση εξωτερικών πληρωμών.
 2. Άμεση έξοδος από την Ευρωζώνη ( ΟΝΕ ) με επαναφορά της δραχμής.
 3. Ισιτιμία Ευρώ – νέας Δραχμής : 1ευρώ = 1 Δραχμή, για να μην διαταραχθεί η εσωτερική αγοραστική αξία.
 4. Κρατικοποίηση όλων των ιδιωτικών τραπεζών.
 5. Επαναλειτουργία της νομισματικής επιτροπής ( Τράπεζα Ελλάδος ) για τον έλεγχο των συναλλαγματικών ροών (εισροών-εκροών) κατά το δοκούν, βασει των άμεσων πραγματικών αναγκών της χώρας.
 6. Υπερπροσπάθεια όλων των συντελεστών της εγχώριας παραγωγής εις το maximum της υποκατάστασης των εισαγωγών, ομοίως και ένταση των εξαγωγών, όσον το δυνατόν.
 7. Αναβάθμιση του αγροτικού τομέα της οικονομίας (πρωτογενής τομέας ) με αύξηση του ποσοστού συμμετοχής επί του Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΠ) τουλάχιστον στο 30%
 8. Αντίστοιχη αναβάθμιση του δευτερογενούς τομέα (Βιομηχανία,Βιοτεχνία κ.τ.λ.) και υποχώρηση των υπηρεσιών ( τριτογενής τομέας ) σε φυσιολογικά επίπεδα.
Γενικώς να επιτευχθεί ισόρροπη κατανομή των συντελεστών της παραγωγής. Αυτά ως πρώτη φάση, με παράλληλη ενίσχυση των εργαζομένων, με μοχλό το επαναποκτηθέν εκδοτικό προνόμιο (θεωρία keynes ), και ούτε απολύσεις χρειάζονται, ούτε συρρίκνωση του εισοδήματος των εργαζομένων. Όλα τα άλλα εκ του πονηρού.
Η παρούσα όμως Κυβέρνηση αποφάσισε να φέρει την Τρόικα ( ΔΝΤ,ΕΚΤ.ΕΕ) και να υπογράψει μνημόνιο για την εφαρμογή οικονομικής πολιτικής, με τις υποδείξεις της τρόικας. Αυτό έγινε λόγω αδυναμίας της χώρας να εξοφλεί τα τοκοχρεολύσια των δανείων μας, παρεμπιπτόντως, οι τόκοι υπερβαίνουν το 60% του συνολικού δανεισμού.
Με την υπογραφή του μνημονίου, δανειστήκαμε από Κράτη πλέον, 110 Δίς ευρώ (θα γίνουν 140) για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε προς τους ιδιωτικούς τοκογλύφους ή ιδιωτικές τράπεζες ή ιδιωτικά κεφάλαια (hedges funds ). Διά του τρόπου αυτού (τρόικα) το χρέος μας προς ιδιώτες μετετράπει εις χρέος προς Κράτη, προς Κρατικές οντότητες, επομένως ενώ προηγουμένως μπορούσαμε να αντιδράσουμε και να ενεργήσουμε με τον τρόπο πού παραπάνω, πρότεινα όπου οι ιδιώτες, γενικώς, πιστωτές μας δεν θα μπορούσαν να μας επιβάλλουν ποινές, διότι ιδιωτικοί πιστωτικοί φορείς θα ήταν αντιμέτωποι με κρατική οντότητα, δηλάδη την Ελλάδα μας. Τώρα όμως με την προδοτική αυτή μετάθεση του χρέους μας από ιδιώτες σε κράτη δεν μπορούμε να αντιδράσουμε , το δε υπογραφέν μνημόνιο περιέχει πολύ αυστηρούς όρους και υποχρεώσεις για την συμμόρφωσή μας προς τα υπογραφέντα. Μόνον με την συγκατάθεση των πιστωτών μας κρατών ( 110 Δίς ) μπορούμε να πραγματοποιήσουμε χρονική αναδιαπραγμάτευση εξόφλησης των οφειλών μας. Θα πρέπει δε να σημειώσω, ότι αυτά πού λέγονται και γράφονται π.χ. περί ελεγχόμενης πτώχευσης κ.τ.λ. είναι αφελή, διότι όπως γνωρίζω, στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα ή πτωχεύεις και ακολουθείς την πτωχευτική διαδικασία ή αναδιαπραγματέυσε με τους πιστωτές σου το χρέος σου. Αυτά αναφορικώς με την παρούσα κατάσταση ως έχει σήμερα (de lege lata ).
Mετά την δημοσίευση ( ανάρτηση ) στον ιστότοπον μου (www christathan. Blogspot.com ) της εργασίας μου για το φορολογικό με σύνοψη της όλης μελέτης μου, υπό τον τίτλο « Η ΓΗ ΜΑΣ» αλλάζουν πλέον, άρδην όλα τά δεδομένα διότι καθορίζεται με απλούς αριθμητικούς υπολογισμούς νέος τρόπος φορολογίας που ενώ απαλλάσσει τους πολίτες από το φορολογικό άγος ( ΦΠΑ, τέλη, και γενικώς πάσης άλλης επιβάρυνσης ) δίνει στο Κράτος ετήσιο έσοδο της τάξεως των 236 Δίς ευρώ (grosso modo ) ποσό πού είναι τουλάχιστον τριπλάσιο της συνολικής κρατικής δαπάνης. Νομίζω ότι υπάρχει πλέον μία νέα θεώρηση της αντιμετώπισης του οικονομικού μας, γενικά , προβλήματος με τον νέον τρόπον φοπολόγησης, τά έσοδα τού κρατικού ταμείου ( fiscus ) υπερκαλύπτουν όλες μας τίς υποχρεώσεις, καί μάλιστα σέ σκληρό νόμισμα τό ευρώ , νομίζω ότι άν ισχύσει η νέα φορολογική μέθοδος από τό νέον έτος 2011 όλα αλλάζουν, καί τό σπουδαιότερο είναι ότι θά τούς έλθουμε < καπάκι> καί οι τυχάρπαστοι τοκογλύφοι της παγκοσμιοποίησης, θά χάσουν τόν <μπούσουλα>. <Εμείς πλέον στήν Ευρώπη ( καί όχι μόνον ) θά έχουμε τό επάνω < χέρι >. Δέν χρειάζεται πλέον νά ζητιανεύουμε δανεικά χρήματα. Θά είμαστε μία πλούσια χώρα, όπως καί είμαστε. Τό πρόβλημα πλέον είναι πολιτικό, πρέπει νά φύγει όλο τό υπάρχον πολιτικό προσωπικό νά εξοβελισθεί, θά πρέπει νά γίνει πνευματική επανάσταση, πρέπει νά αλλάξουν όλα, πολιτική σκέψη καί πρακτική, οικονομικό σύστημα καί μεθοδολογία καί τό σπουδαιότερο επαναφορά της κοινωνίας στίς Ελληνικές - ορθόδοξες χριστιανικές αξίες. Όλο τό καταρρέον πολιτικό καί οικονομικό σύστημα ( τό επαναλαμβάνουμε ) πρέπει νά αξαφανσθεί νά < εξαχνωθεί > Διότι < Ουδείς δέ επιβάλλει επίβλημα ράκους αγνάφου επί ιματίω παλαιώ, αίρει γάρ τό πλήρωμα αυτού από τού ιματίου, καί χείρον σχίσμα γίνεται.Ουδέ βάλλουσιν οίνον νέον είς ασκούς παλαιούς, εί δέ μήγε, ρήγνυνται οι ασκοί, καί ο οίνος έκχείται καί οι ασκοί απολούνται, αλλά οίνον νέον είς ασκούς βάλλουσι καινούς, καί αμφότεροι συντηρούνται> Ματθ. Κεφ. Θ΄16,17

Επομένως ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ μέ νέες ιδέες ρηξικέλευθες πού όντος υπάρχουν.


ΧΡΙΣΤΟΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ